BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

PHÂN MỀM ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ NẠN NHÂN BOM MÌN

Cơ quan quản lý nhà nước

Quản lý khai thác thông tin

Vào hệ thống

NKT/Nạn nhân bom mìn

Đăng ký kê khai thông tin

Vào hệ thống