Nhu cầu cần hỗ trợ đăng ký ban đầu
STT Người thụ hưởng Loại khuyết tật Mức độ Yêu cầu hỗ trợ Ngày duyệt Xã duyệt Thao tác
Danh sách thông tin nhu cầu cần hỗ trợ
STT Người thụ hưởng Loại khuyết tật Mức độ Yêu cầu hỗ trợ Ngày duyệt Xã duyệt Thao tác