Phiếu kê khai thông tin NKT/Nạn nhân bom mìn đã được gửi lên xã duyệt
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG
A: THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI KHUYẾT TẬT
B: THÔNG TIN VỀ HỘ GIA ĐÌNH
Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Quan hệ với chủ hộ
PHẦN 2: THÔNG TIN THỰC TRẠNG
C: TÌNH TRẠNG KHUYẾT TẬT
D: GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP
Đ. ĐIỀU KIỆN NHÀ Ở VÀ SINH HOẠT
E. TÂM LÝ, XÃ HỘI VÀ HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG
H. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI GIÁM HỘ HOẶC CHĂM SÓC
I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI KHAI THAY